X
   
 

    • حداقل زمان و حداقل موجودی برای تعلق سود به سپرده چه میزان می باشد؟

      حداقل موجودی برای تعلق سود به سپرده کوتاه مدت عادی 500.000 ریال و برای سپرده کوتاه مدت ویژه و بلندمدت 1.000.000 ریال می باشد. انتخاب تاریخ سررسید دلخواه برای مواعد پرداخت سود علی الحساب، در اختیار مشتری بوده و این تاریخ تا زمان فرا رسید اولین نوبت از پرداخت سود، قابل تغییر می باشد. پرداخت سود علی الحساب در هر یک از این مواعد، منوط به آن است که از تاریخ افتتاح سپرده یا از تاریخ تأمین حداقل موجودی مورد نیاز جهت تعلق سود، حداقل یک ماه تمام سپری شده باشد. بدیهی است به مبالغی که در خلال ماه نخست افتتاح از سپرده برداشت شود، سودی تعلق نمی گیرد.