X
   
 
    • آیا تاریخ واریز سود سپرده را می توان به دلخواه تعیین کرد و یا تغییر داد؟

      تعیین تاریخ واریز سود سپرده در روز افتتاح و تغییر آن تا قبل از واریز اولین سود امکان پذیر است.