X
   
 
    • اگر تاریخ واریز سود مشخص نشود در چه تاریخی سودها واریز می شود؟

      در تاریخ معادل تاریخ افتتاح حساب