X
   
 
    • آیا امکان انتقال سپرده به شخص دیگر وجود دارد؟

      صرفاً یکبار به یکی از اقوام درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزندان)