X
   
 
  • سامانه پیوند بانک مرکزی

   سامانه پیوند بانک مرکزی

   دیجــی بانــک پارســیان، به شــاره # 701 * ارائــه خدمــات بانکــی بــر بســتر ussd مــی باشــد، کــه آســان تریــن و سریع تریــن روش دسترسی به خدمات بانک می باشد. این خدمات بر روی تمامی گوشــی های همراه، بدون نیاز به نصب نرم افزار مخصــوص قابل اجرا بــوده و تنها با دیدن تصویرآنتن بر روی گوشی، قابل دسترس است. برای استفاده از دیجی بانک می بایست شماره شما در بانک تعریف شــده و در گروه مشــریان تلفن بانک، قرار داشــته باشــید. برای اســتفاده از این خدمت نیــاز به رمــز ورود نداریــد و تنها بــرای انتقال وجه، رمز دوم تلفن بانک نیاز اســت. بــرای بهره برداری از دیجــی بانــک در حــوزه کارت بانکی، اســتفاده از سرویس کارتــی، هیچ رمــزی جز اطلاعات کارت مورد نیاز نمی باشد.
   ضمنا به استحضار می رساند در صورت صدور کارت جدید ویا رونوشت کارت ، مراتب حداکثر طی یک هفته به روز آوری خواهد شد

   ورود به سامانه پیوند